leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser TD Online

1: Aftalegrundlag m.v.

1.1 For enhver aftale (herefter kaldet “leveranceaftale”) indgået med TD Online som leverandør gælder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og som anses accepteret af køber. Afvigende indkøbsbetingelser fra køber gælder kun, såfremt de særskilt er accepteret skriftligt af begge parter.

1.2 En leveringsaftale er først bindende for TD Online, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse via mail, eller når levering er sket.

1.3 Såfremt der af TD Online er opsat eller udleveret produkter på prøve eller til lån eller som demo, kan disse slettes af TD Online, når prøveperioden er slut. Modtageren hæfter for eventuelle omkostninger i forbindelse med opsætning.

1.4 Afbildninger og beskrivelser af produkter eller serviceydelser i kataloger, brochure, prospekter og lignende er tilnærmelige, og kan ikke anses som tilsikrede egenskaber. TD Online tager forbehold for opsætnings- og/eller designændringer med hensyn til produkter før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer og delleveringer.

1.5 Garantier, supplerende aftaler og ændringer af enhver kontrakt skal ske skriftligt mellem køber og TD Online.

2: Priser og betalingsbetingelser

2.1 TD Onlines priser er fastsat ekskl. Moms med mindre andet tydeligt er angivet. TD Online er berettiget til at debitere særskilt gebyr for opsætning, installation og levering.

2.2 Prisfastsættelsen er baseret på omkostningsniveauet ved aftaleindgåelsen. Indtræder der i tiden mellem aftaleindgåelsen og den aftalte leveringstid ændringer i leverandørprisniveauet for tjenesteydelser eller software eller er TD Online berettiget til at foretage en tilsvarende pristilretning.

2.3 Samtlige fakturaer forfalder til betaling ved overgivelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.4 Køber er ikke berettiget til at foretage modregning baseret på krav, der ikke er skriftligt accepteret af TD Online.

3: Mora og kreditforhold

3.1 Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt TD Online modtager utilstrækkelig og/eller efter TD Onlines opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er TD Onlineberettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af TD Online fastsatte frist, er TD Online berettiget til enten at hæve leveranceaftalen eller fastholde denne, i hvilke tilfælde TD Online kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger, dækket.

3.2 Skal betaling præsteres i rater, er den fulde restgæld forfalden til omgående indfrielse, såfremt køber helt eller delvist er i mora med 1 rate.

3.3 Ved enhver forsinket betaling har TD Online uden forudgående påkrav ret til at beregne sig et rykkergebyr på dkk 100,- plus 1,5 % pr. påbegyndt måned fra fakturaens forfald.

4: Ejendomsforbehold

4.1 TD Online forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er præsteret. TD Online er i tilfælde af købers mora berettiget til uden forudgående påkrav at afbryde det leverede. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som TD Online måtte blive påført.

5: Leveringstid

5.1 Medmindre andet skriftligt er fastsat fra TD Onlines side eller skriftligt aftalt mellem parterne sker levering snarest muligt og under hensyntagen til leveringstider hos TD Onlines underleverandører. Leveringstiden anses som overholdt, når TD Online forinden udløbet heraf kan dokumentere at produkt eller ydelse er afsendt eller står til rådighed.

5.2 Medmindre andet er skriftligt aftalt forlænges leveringstiden tilsvarende, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement.

5.3 Udarbejdelse af ydelsen leveret af TD Online påbegyndes umiddelbart efter TD Online har registreret 1. rate af betalingen, medmindre andet er aftalt mellem køber og TD Online.

6: Forsinkelse m.v.

6.1 Foreligger der forsinkelse fra TD Onlines side med hensyn til levering af produkter eller ydelser, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber inden 3 dage efter forsinkelsen er indtrådt give TD Online et rimeligt varsel til at foretage levering.

Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, er køber berettiget til at hæve leveranceaftalen. Såfremt køber ikke inden de nævnte 3 dage efter forsinkelsens indtrædelse giver TD Online et rimeligt varsel, anses forsinkelse ikke at foreligge, idet TD Online blot skal foretage levering snarest muligt.

6.2 I tilfælde af force majeure er TD Online dog fri for ethvert ansvar.

7: Garantiforhold, mangler, afhjælpning og returnering

7.1 TD Onlines eventuelle garantier har kun virkning for mangler, som gør produktet eller ydelsen ubrugelig. For leverandørgarantier gælder de i garantierne indeholdte vilkår.

7.2 En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede produkt forkert eller uhensigtsmæssigt, herunder ved tilsidesættelse af retningslinjer fra TD Onlines underleverandører eller eventuelle retningslinjer udarbejdet af TD Online, eller såfremt køber eller tredjemand uden TD Onlines samtykke har ladet udbedre mangler eller foretaget indgreb i det leverede.

7.3 Med mindre andet er skriftligt aftalt gælder for de varenumre, der i de af TD Online udstedte ordrebekræftelser er mærket med en stjerne, at disse varer ikke supporteres af TD Online tekniske afdeling.

7.4 Oplysninger fra TD Online eller fra dennes leverandører om anvendelse og anvendelighed af produkter er alene vejledende, og TD Online bærer ikke ansvaret for, om det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål, medmindre TD Online har afgivet udtrykkelig og skriftligt tilsagn herom.

7.5 Ved modtagelsen af det af TD Onlineleverede skal køber straks foretage en grundig undersøgelse heraf. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre manglen gældende inden 14 dage efter, at manglen er eller burde være konstateret. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglerne gældende.

7.6 Ved begrundet og rettidig reklamation er TD Online, efter eget valg og indenfor rimelig tid, berettiget til, at afhjælpe manglen. Såfremt TD Online foretager rettidig afhjælpning af påpeget mangler, er køber uberettiget til at hæve leveranceaftalen eller at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder). I forbindelse med eventuel afhjælpning skal køber loyalt medvirke til at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. TD Online er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og kan betinge sig, at køber stiller sikkerhed for betaling af det leverede eller for andre leverancer, såfremt køber er indrømmet kredit. Såfremt afhjælpning ikke sker rettidigt kan køber hæve leveranceaftalen, eller kræve købesummen forholdsmæssigt nedsat, idet købers misligholdelses-beføjelser er begrænset hertil.

7.7 Den lange reklamationsfrist i Købelovens § 54 er ikke gældende for leverancer fra TD Online medmindre andet er skriftligt aftalt. Såfremt der foretages afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelige aftales reklamationsperiode.

8: Begrænsning i købers hæveadgang

8.1 Købers hæveadgang er begrænset idet køber som udgangspunkt alene kan hæve leveranceaftalen for den del af den samlede leverance, der måtte være forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler, medmindre forsinkelsen eller manglen må anses at være af afgørende og væsentlig betydning for køber, og dette er begrundet i sammenhængen mellem leverancerne.

9: Ansvarsbegrænsning

9.1 TD Onlines eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor TD Online har udvist grov uagtsomhed eller fortsæt, og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, tab af data, tab af goodwill og lign. Endvidere er TD Onlines eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til 10 % af det samlede vederlag i henhold til leveranceaftalen.

9.2 Med hensyn til produktansvar gælder det i punkt 9.1 anførte og følgende, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. TD Online er ikke ansvarlig for skade, som indtræder, mens det solgte er i købers besiddelse. TD Online er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvor TD Onlineprodukter indgår, eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. l den udstrækning, TD Onlinemåtte blive pålagt produktansvar og overfor tredjemand, er køber forpligtiget til at holde TD Online skadesløs i samme omfang, som TD Online ansvar er begrænset.

10: Bestemmelser for øvrige serviceydelser

10.1 For øvrige serviceydelser, herunder rådgivning og vejledning etc., beregnes de i leveranceaftalen aftalte timesatser, eller såfremt leveranceaftale herom ikke er indgået, de hos TD Online til enhver tid gældende timesatser. Såfremt omkostningsfaktorer, der er bestemmende for beregningen af prisen, skulle ændre sig under serviceydelsernes varighed, er TD Online berettiget til at foretage en passende prisregulering efter meddelelse herom til køber. De nye priser træder i kraft fra reguleringens bekendtgørelse at regne. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.